32/??? gifs of kris

Posted on Enero 15, 2014   ( 43)  

+ kris  + exo  + exo m  + 50fromkris   

31/??? gifs of kris
Posted on Junio 17, 2013   ( 766)  

+ kris  + exo  + 50fromkris   

30/??? gifs of kris
Posted on Junio 07, 2013   ( 244)  

+ exo  + kris  + exo m  + 50fromkris   

29/??? gifs of kris
Posted on Diciembre 05, 2012   ( 1269)  

+ kris  + Kris Wu  + wu fan  + exo  + exo m  + 50fromkris   

{PhotoAlt
28/??? gifs of kris
Posted on Octubre 04, 2012   ( 17)  

+ kris  + wu fan  + exo  + exo-m  + 50fromkris   

{PhotoAlt
27/??? gifs of kris
Posted on Septiembre 28, 2012   ( 173)  

+ kris  + wu fan  + exo  + exo-m  + 50fromkris   

26/50 gifs of kris
Posted on Septiembre 12, 2012   ( 116)  

+ kirs  + wu fan  + exo  + exo-m  + 50fromkris   

25/??? gifs of kris
Posted on Septiembre 10, 2012   ( 159)  

+ kris  + exo  + exo-m  + 50fromkris   

24/??? gifs of kris
Posted on Agosto 30, 2012   ( 396)  

+ kris  + wu fan  + exo  + exo-m  + 50fromkris   

23/??? gifs of kris
Posted on Agosto 27, 2012   ( 72)  

+ kris  + wu fan  + exo  + exo-m  + 50fromkris